Translate

fredag 2 maj 2014

Walkendorffs ledarskap och Gotland


Länsherre  på Gotland 
Visby Slott med ringmuren


Projekt Runeberg skriver:
Kristofer Walkendorff  innehade Gotland i 5 år, 1571-1576
"Walkendorff lär varit en from och rättrådig herre, som 

mycket främjat landets bästa både under det han var länsherre här 
som ock sedermera såsom riksråd. Som Gotland nu var afträdt 
till Danmark och detta rike alltså kunde anse sig få framdeles 
vara i orubbad besittning af samma land, så ansågs nödigt att 
ordna dess stiftsstyrelse. Konung Fredrik 2, som 1559 
efterträdt sin samma år aflidne fader Kristian 3, skref 1571 eller 72 
till sin länshöfding på Gotland att han skulle utse och till 
Köpenhamn Öfversända en af prostarne på landet, hvilken honom 
dertill tjenligast syntes, att blifva vigd och förordnad till 
superintendent öfver Gotland; men Walkendorff, som var en samvetsgrann 
och from man, ville icke på eget ansvar taga ett så vigtigt steg, 
utan sammankallade öns presterskap för att välja hvem de ansågo 
dertill tjenligast och skickligast, och då valdes herr Mauritz 
Kristensson Glad (Laetus), som 1572 öfversändes till Köpenhamn och blef 
invigd och förordnad till förste superintendent Öfver Gotland, som 
nu, 1572, blef allraförst ett eget stift."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar